ביטול הוראת צוואה בשל נטילת הנהנה ממנה חלק בעריכתה

פסילת הוראת צוואה בגין מעורבות בעריכתה - חזקה בדבר קיום השפעה בלתי הוגנת על המצווה

סעיף 35 לחוק הירושה קובע שלושה מצבים חלופיים בהם תיפסל הוראת צוואה בגין מעורבות בעריכתה מצד הזוכה לפי אותה הוראה בצוואה (להלן - הנהנה):

1. הוראת הצוואה מזכה את מי שערך אותה.

2. הוראת הצוואה מזכה את מי שהיה עד לעשייתה.

3. הוראת הצוואה מזכה את מי שלקח באופן אחר חלק בעריכתה.

סעיף 35 לחוק הירושה קובע כי אם מתקיימת לגבי נהנה אחת משלוש החלופות הללו, תבוטל ההוראה לטובתו הקיימת בצוואה - גם אם הנהנה יוכיח שלא התקיימה השפעה בלתי הוגנת על המצווה ('השפעה בלתי הוגנת' על המצווה, היא סוגיה חשובה ונפרדת שרשימה זו לא עוסקת בה).

כך, משום שחוק הירושה מקים למעשה חזקה חלוטה, לפיה מי שהתערב בעריכת הצוואה או לקח חלק בעריכתה, נחשב כמי שהשפיע שלא כדין על המצווה.

מתיי ייחשב נהנה כמי שלקח באופן אחר חלק בעריכת הצוואה?

ברבות השנים נתנו בתי המשפט פרשנות לשלושת המצבים החלופיים שציינתי לעיל ושבהם תיפסל הוראת צוואה.

החלופה הנוגעת לנהנה 'שערך את הצוואה', פורשה באופן מצמצם, כמתייחסת לתהליך העריכה הלשונית של הצוואה ויצירתה. בפסיקת ביהמ"ש נקבע כי פעולות הנהנה, ככל שקדמו לעריכת הצוואה או לאחר עריכתה, לא יפלו בגדר חלופה זו.

הוא הדין אף בפרשנות המצמצמת שניתנה גם לחלופה הנוגעת לנהנה 'שהיה עד לעשיית הצוואה'.

פרשנות מצמצמת זו אומצה מתוך ההכרה בתוצאות הקשות הנגרמות מהחלת חלופות אלה של סעיף 35 לחוק הירושה: ביטול הצוואה או הוראה בה.

בעבר, גם החלופה המתייחסת לנהנה 'שלקח חלק באופן אחר בעריכת הצוואה', פורשה באופן מצמצם. אלא שבהמשך, התפתחה בפסיקת בתי המשפט גישה המפרשת חלופה זו באופן רחב יותר והמאפשרת לבית המשפט להכליל מקרים רבים יותר בגדר חלופה זו, על פי נסיבותיו של כל מקרה ומקרה, תוך אימוץ מבחן 'השכל הישר'.

לפי אותה גישה, השאלה האם הנהנה נטל חלק בעריכת הצוואה, תיבחן לפי מידת מעורבותו וחומרתה. ככל שמעורבות הנהנה משמעותית יותר, כך גדלה הסבירות לפסילת הוראת הצוואה המזכה אותו.

הצטברותם של אירועים וזיקות - שכל אחד מהם כשלעצמו לא ייחשב כנטילת חלק בעריכת הצוואה - עלולה ליצור את אותה 'נטילת חלק אחר בעריכת הצוואה', שיש בה כדי לפסול את ההוראה בצוואה המזכה את הנהנה.

זוהי חזקה משפטית שלא ניתן לסתור אותה גם על ידי הבאת ראיות המלמדות כי שלבים אחרים בהליך היווצרותה של הצוואה היו נקיים מפגם. העובדה שהנהנה על פי הצוואה לא ערך את הצוואה והעובדה שלא היה עד לעשייתה, עשויים להעיד על כך שהוראת הצואה ניתנה בסופו של יום מרצון חופשי, אולם אם הנהנה "לקח חלק בעריכתה באופן אחר" לא יהיה תוקף להוראת הצוואה המזכה אותו, מכוח אותה חזקה. זאת, אפילו אם אותה הוראה בצוואה המזכה את הנהנה, שיקפה בפועל כוונה אמיתית של המצווה.

המועד לגביו ייבחנו פעולות הנהנה שלקח באופן אחר חלק בעריכת הצוואה

בתי המשפט פסקו כי 'נטילת חלק בעריכת הצוואה', לא תתייחס לפעולות שקדמו לעריכת הצוואה או לאחר עריכתה. שיחות מקדימות, מתן עצות בקשר לעשיית הצוואה וכן ייזום רעיון הצוואה, לא יוכרו כנכנסים למסגרת של 'נטילת חלק בעריכת הצוואה'.

לגבי פעולות של הנהנה שקדמו למועד זה, הן תהיינה רלוונטיות לסוגיית פסילת הוראת צוואה המזכה את הנהנה, רק אם יוכח קיומה של השפעה בלתי הוגנת.

דוגמאות לפעולות מצד נהנה על פי צוואה, שנחשבו כנטילת חלק בעריכת הצוואה

כאמור, ההצטברות של פעולות הנהנה היא שעלולה להפעיל את החזקה כלפיו, גם אם כל אחת מפעולותיו לא תיחשב לבדה כנטילת חלק בעריכת הצוואה.

אף שכאמור פעולות הנהנה שקדמו לעריכת הצוואה לא יפלו בגדר החלופה הראשונה לפי סעיף 35 לחוק הירושה, הרי בפסיקת ביהמ"ש נקבע כי מי שנטל חלק בהכנה ובתכנון של הצוואה, יכול וייחשב כמי שנטל חלק באופן אחר בעריכתה. הנה מספר דוגמאות לפעולות כאלה של הנהנה הנוגעות לשלבים הקודמים לעריכת הצוואה:

• איתור המסמכים הרלבנטיים הנדרשים לעריכת הצוואה.

• איתור רופא שיבדוק את המצווה ויגיש חוות דעת לפני עריכת הצוואה.

• נוכחות הנהנה בתוך חדר הבדיקה במהלך בדיקת המצווה על ידי הרופא.

• מעורבות הנהנה בקביעת עיתוי עריכת הצוואה.

• העברת תוכן הצוואה אל עורך הדין עורך הצוואה, לשם הכנת הצוואה.

• מתן הוראות לעורך הדין עורך הצוואה באשר לכתיבת הצוואה.

• העברת פרטים אל עורך הדין עורך הצוואה, הוכרה כמחייבת בחינה זהירה אם היה בדברים שמסר הנהנה משום ביטוי לרצונו של המצווה.

הנה מספר דוגמאות לפעולות נוספות של הנהנה אשר עלולות להפעיל את החזקה כלפיו:

• בחירת עורך הדין עורך הצוואה.

• תיאום עם רופא שישתתף במעמד החתימה על הצוואה, הסעת הרופא למקום עריכת הצוואה, תשלום שכרו של הרופא.

• תיאום המפגש בין עורך הדין עורך הצוואה לבין המצווה.

• השתתפות בפגישה המקדימה לעריכת הצוואה, בין עורך הדין עורך הצוואה לבין המצווה.

• הבאת המצווה אל עורך הדין עורך הצוואה שטיפל בעבר בענייני הנהנה.

• חתימת הצוואה מחוץ למשרדו של עורך הדין עורך הצוואה.

• חתימה על נוסח צוואה שהוכן מראש ללא אפשרות לערוך בו שינויים.

• חתימת הצוואה בחתימת אצבע של המצווה למרות שהמצווה נהג וידע לחתום את שמו.

• תשלום שכרו של עורך הדין עורך הצוואה על ידי הנהנה כתשלום ספציפי ונפרד או כתשלום עבור שירותים נוספים שהעניק עורך הדין לנהנה.

בעניין אחד ראה בית המשפט כנטילת חלק בעריכת הצוואה שהביאה לפסילת הוראת צוואה לטובת הנהנה, שילוב של הפעולות הבאות מצד הנהנה: הנהנה הוא שהפגיש בין עורך הדין שערך את הצוואה לבין המצווה, היה נוכח פיזית במעמד חתימת הצוואה על ידי המצווה ואף שוחח עם המצווה על תוכן הצוואה, בדרך למשרד עורך הדין בו נערכה הצוואה ונחתמה על ידי המצווה.

באותו עניין מדובר היה בעריכת צוואה שניה שביטלה צוואה קודמת. בית המשפט ראה סממן לנטילת חלק בעריכת הצוואה על ידי הנהנה, גם בכך שהייתה לנהנה היכרות מוקדמת עם תוכן הצוואה הראשונה ונקבע עובדתית שהיה ניסיון מצדו לשנות הוראה מהוראות הצוואה הראשונה.

לפיכך, התבקשת לסייע בהיערכות לעריכת צוואה על ידי מי שעשוי לזכות אותך במסגרת אותה צוואה, עליך לנהוג בזהירות ובין היתר, להימנע מכל מעורבות שעלולה לבסס טענה בדבר 'לקיחת חלק באופן אחר בעריכת הצוואה'.

* המידע המוצג ברשימה זו הוא כללי בלבד ואין בו כדי להוות ייעוץ ו/ או חוות דעת משפטית. המחבר אינו נושא באחריות כלשהי כלפי הקוראים, ואלה נדרשים לקבל עצה מקצועית לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים

שתף